Αποστολή

Αποστολή μας είναι η δημιουργία αξίας προς όφελος των πελατών μας μέσω της αξιοποίησης της συσσωρευμένης γνώσης και εμπειρίας μας. Η διατύπωση της αποστολής μας γίνεται με δύο λέξεις στα λατινικά: Opes Scientia δηλαδή, Πλούτος μέσω Γνώσης.

Αξίες

Οι θεμελιώδεις αξίες που αποτελούν τον οδηγό μας για την εκπλήρωση της αποστολής μας είναι απλές και κατανοητές:

  1. Αποφεύγουμε κατά το δυνατόν άμεσες ή έμμεσες διενέξεις συμφερόντων και τις αναφέρουμε ρητά στα εμπλεκόμενα μέρη εφόσον υπάρχουν.
  2. Διατυπώνουμε γνώμες ή εκτιμήσεις που είναι τίμιες, ρεαλιστικές και βασίζονται στη δική μας επεξεργασία των διαθέσιμων δεδομένων. Λέμε την αλήθεια όπως την αντιλαμβανόμαστε.
  3. Παραμένουμε ανεξάρτητοι στις απόψεις μας και διατηρούμε το δικαίωμα να διαφωνούμε ανεξαρτήτως της δημοτικότητας των απόψεών μας και των επιπτώσεων στις αμοιβές μας.
  4. Συντηρούμε και βελτιώνουμε συνεχώς τις ικανότητές μας και παρέχουμε τις υπηρεσίες μας μόνο σε περιπτώσεις που διαθέτουμε την απαραίτητη επάρκεια λόγω εκπαίδευσης ή εμπειρίας. Σε αντίθετη περίπτωση αναφέρουμε ρητά τους υποκείμενους περιορισμούς.
  5. Αναζητούμε, δεχόμαστε αλλά και προσφέρουμε τίμια κριτική, αποδεχόμαστε και διορθώνουμε τα σφάλματά μας και αναγνωρίζουμε με το δέοντα τρόπο τις συμβολές τρίτων.
  6. Αποφεύγουμε να προκαλούμε προβλήματα σε τρίτους, στη φήμη και στην περιουσία τους μέσω λανθασμένων ή κακόβουλων ενεργειών ή μέσω διαρροών εμπιστευτικών πληροφοριών.

Στρατηγική

Θέτουμε τις γνώσεις μας στην υπηρεσία των πελατών μας για αμοιβαίο όφελος μόνο σε περιπτώσεις που δεν παραβιάζονται οι θεμελιώδεις αξίες μας. Θεωρούμε ότι οι επιτυχίες των πελατών μας αντανακλώνται πάνω μας και ενισχύουν τη θέση μας. Συσσωρεύουμε γνώση και διευρύνουμε τις περιοχές εξειδίκευσής μας χτίζοντας διαχρονικά δίκτυα συνεργασιών, πειραματιζόμενοι και απασχολώντας ταλαντούχα άτομα με ευρύ γνωστικό, πολιτιστικό και επαγγελματικό υπόβαθρο. Εφαρμόζουμε τις αρχές της ανοικτής καινοτομίας επιδιώκοντας να συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους και να προσφέρουμε ότι καλύτερο διαθέτουμε.

Ιστορικό

Η Innovatia Systems ιδρύθηκε στις 28 Ιουλίου 2011 και αποτελεί τη μετεξέλιξη της Innovatia Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΠΕ (δ.τ. Innovatia ΕΠΕ) που ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2000 από τους Μιχαήλ Μεταξά και Ιωάννη Τόλια με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας για την αντιστοίχηση των στρατηγικών, επιχειρησιακών και τεχνολογικών αναγκών των πελατών της με τις λύσεις που προσφέρονται τόσο από την εμπειρία των στελεχών της, όσο και από μία δεξαμενή παρόχων τεχνογνωσίας, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Η Innovatia Systems κληρονομεί τα θετικά στοιχεία που χαρακτήρισαν την Innovatia ΕΠΕ κατά τη δεκαετή λειτουργία της, όπως, τη συστηματική προσέγγιση στη διαχείριση των απαιτήσεων κάθε έργου και την αδιαπραγμάτευτη προσήλωση στην ποιότητα και στην υπερκάλυψη των ρητών και έμμεσων απαιτήσεων των πελατών της, διευρύνοντας το εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η αποδεδειγμένη εμπειρία της Innovatia ΕΠΕ στο σχεδιασμό συστημάτων αξιοποιείται πλέον από την Innovatia Systems για την υλοποίησή τους, δημιουργώντας έτσι σημαντικά μεγαλύτερη αξία για τους πελάτες μας.

 

Διοικητικές Πληροφορίες

Η πλήρης επωνυμία της εταιρείας είναι “Μιχαήλ Μεταξάς-Ιωάννης Τόλιας Ομόρρυθμη Εταιρεία” με διακριτικό τίτλο Innovatia Systems. Η εταιρεία συστάθηκε την 28 Ιουλίου 2011 με αόριστη διάρκεια και καταχωρήθηκε την ίδια μέρα στα μητρώα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με Α.Μ. 115154 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 117011106000.

Η έδρα της εταιρείας είναι στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στην οδό Δωδεκανήσου 22, Τ.Κ. 54626. Υπάγεται στη δικαιοδοσία της Β’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης και έχει ΑΦΜ 800337864. Μέλη / εταίροι της εταιρείας είναι οι κκ. Μιχαήλ Μεταξάς και Ιωάννης Τόλιας με ποσοστό συμμετοχής 50% έκαστος, οι οποίοι βάσει του καταστατικού είναι επίσης οι διαχειριστές και οι νόμιμοι εκπρόσωποί της.

Η εταιρεία είναι επίσης μέλος του Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδας (ΣΕΠΒΕ) από το Σεπτέμβριο του 2011.