Για την επίτευξη της αποστολής μας χρησιμοποιούμε τέσσερις κατηγορίες πόρων: ανθρώπους, γνώση, δίκτυα και βασικές υποδομές και οικονομικούς πόρους.

Άνθρωποι

Οι άνθρωποί μας είναι οι πηγές στρατηγικής σκέψης κατά το σχεδιασμό μίας λύσης, η καρδιά και η ψυχή των σχέσεών μας με τους συνεργάτες και τους πελάτες μας, και οι κύριοι συντελεστές της ικανότητάς μας να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που χαρακτηρίζονται από ακεραιότητα, ήθος, αναλυτικές ικανότητες, δημιουργικότητα, αριστεία και πάθος για επιδόσεις. Προσφέρουμε μία κουλτούρα εμπιστοσύνης, σεβασμού, αλληλοϋποστήριξης και βαθμιαία αυξανόμενων προκλήσεων για επαγγελματική ανάπτυξη.

Η Innovatia Systems είναι οργανωμένη γύρω από μία δομή μήτρας (matrix organisation), ένα ευέλικτο σχήμα που είναι βελτιστοποιημένο για το συντονισμό και τη διαχείριση ομάδων έργου. Με τον τρόπο αυτό, εφαρμόζοντας τις προβλέψεις του Συστήματος Διαχείρισης Έργων που έχουμε αναπτύξει, είμαστε σε θέση να οργανώνουμε και να διαχειριζόμαστε ορθά δομημένες, ως προς τις δεξιότητες και την εμπειρία, ομάδες έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε έργου. Η ομάδα έργου είναι η βασική λειτουργική μας μονάδα.
Η διοικητική μας ομάδα απαρτίζεται από δύο στελέχη με 25ετή εμπειρία σε συμπληρωματικά επαγγελματικά πεδία, υπερεπαρκή ακαδημαϊκά προσόντα υψηλού επιπέδου και έκθεση σε ευρείας κλίμακας έργων υψηλών απαιτήσεων.

Γνώση

Από την εποχή που ξεκινήσαμε τις ατομικές μας επαγγελματικές πορείες έχουμε συσσωρεύσει σημαντική γνώση και έχουμε δημιουργήσει απορροφητική ικανότητα. Με το πέρασμα του χρόνου ισχυροποιήσαμε το γνωστικό μας υπόβαθρο, μέσω πειραματισμού, πρακτικής εφαρμογής και έργων στους ακόλουθους τέσσερις τομείς:

Δημιουργία αξίας μέσω καινοτομίας

Διαχείριση Καινοτομίας

Διαθέτουμε ιδιαίτερα ισχυρά θεμελιωμένη γνώση για θέματα διαχείρισης καινοτομίας και ένα σημαντικό ιστορικό έργων στα οποία εφαρμόσαμε διάφορες πτυχές της: από θέματα διαχείρισης της αλλαγής κατά την εφαρμογή νέων πληροφοριακών συστημάτων έως τον επιχειρησιακό σχεδιασμό ακαδημαϊκών τεχνοβλαστών (academic spin-offs). Αντιμετωπίζουμε την καινοτομία ως διεργασία που μπορεί να τύχει διαχείρισης μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής κατάλληλων διαδικασιών στα τέσσερα διακριτά στάδιά της. Έχουμε αναπτύξει εξειδικευμένα διαγνωστικά εργαλεία για να βοηθούμε οργανισμούς να κατανοήσουν τις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους σε κάθε στάδιο της διεργασίας και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους.
Το μοντέλο PRINCE2 

Διαχείριση Έργων

Είμαστε ένας οργανισμός βελτιστοποιημένος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων. Βασικό μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι η εμπλοκή των στελεχών μας σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός έργου, από την αρχική σύλληψη μέχρι το κλείσιμο, γεγονός που εξασφαλίζει τον ποιοτικό σχεδιασμό, τη συνέχεια, την αποτελεσματική υλοποίηση και την αξιοποίηση όλης της γνώσης που δημιουργείται κατά την υλοποίηση.

Έχουμε αναπτύξει ένα εξειδικευμένο Σύστημα Διαχείρισης Έργων βασισμένο στη μεθοδολογία PRINCE2 και έχουμε δομήσει το Σύστημα διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζουμε με βάση αυτό. Διαχειριζόμαστε τα έργα των πελατών μας με τον ίδιο τρόπο που διαχειριζόμαστε τα δικά μας έργα. Οι πελάτες μας έχουν αξιοποιήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπειρία μας στη διαχείριση έργων για να επαναφέρουν προβληματικά έργα στην ορθή πορεία πολλές φορές στο παρελθόν.

 Το μοντέλο ITILv3

Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

Εφαρμόζουμε μία συστηματική προσέγγιση για την αποτύπωση των λειτουργικών προδιαγραφών πληροφοριακών συστημάτων και την προετοιμασία, εφόσον απαιτείται, τευχών διακήρυξης που λαμβάνουν υπόψη όλες τις απαραίτητες φάσεις και ενέργειες για την ολοκλήρωση ενός πληροφοριακού συστήματος στο περιβάλλον λειτουργίας κάποιου οργανισμού.

Αξιοποιούμε τις βέλτιστες πρακτικές που περιγράφονται στη μεθοδολογία ITIL έκδοση 3 ως οδηγό και τα αντίστοιχα πρότυπα Μηχανικής Λογισμικού του IEEE για να προσδιορίσουμε τι και πως πρέπει να γίνει σε κάθε φάση, και πως θα επιβεβαιωθεί η ορθή εκτέλεση.

Παρέχουμε επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες προς οργανισμούς για την εφαρμογή της μεθοδολογίας ITIL v3 στις Διευθύνσεις Πληροφορικής τους.

 Μοντέλο στρατηγικής διοίκησης

Στρατηγική Διοίκηση

Οι οργανισμοί αξιοποιούν διαφορετικές προσεγγίσεις και μεθόδους για να διατυπώσουν τη στρατηγική τους και να διευθύνουν τις δραστηριότητες στρατηγικής διοίκησής τους. Ανεξαρτήτως των διαφορών στις λεπτομέρειες και στο βαθμό της τυποποίησης, τα βασικά δομικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τη στρατηγική διοίκηση είναι μάλλον όμοια. Έχουμε αναπτύξει και βελτιώσει με το πέρασμα του χρόνου ένα Μοντέλο Στρατηγικής Διοίκησης το οποίο εφαρμόσαμε στην πράξη σε οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Υλοποιούμε το μοντέλο σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη την ακολουθία των επιμέρους βημάτων της διαδικασίας, τις μεταβολές των παραγόντων που επηρεάζουν τις επιδόσεις του οργανισμού και τη δυναμική φύση του συστήματος. Επιδιώκουμε επίσης την ενεργή εμπλοκή της Διοίκησης για την εξασφάλιση της, απαραίτητης, ισχυρής δέσμευσης για την εφαρμογή της στρατηγικής και τη διατήρηση των αποτελεσμάτων της στο μέλλον.

Δίκτυα

Δίκτυο Συνεργασιών 

Δεδομένου ότι η ανάπτυξη διαχρονικών δικτύων είναι αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης που ακολουθούμε, αντιλαμβανόμαστε κάθε έργο ως ευκαιρία για να αποκτήσουμε νέες γνώσεις, να μοιραστούμε τις δικές μας γνώσεις και να δημιουργήσουμε από κοινού με τους συνεργάτες μας.

Μ’ αυτή τη λογική χτίσαμε με το πέρασμα του χρόνου τυπικές και προσωπικές σχέσεις με οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα, αντίστοιχα. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, η διάκριση μεταξύ πελάτη και συνεργάτη είναι εξαιρετικά δύσκολη στην περίπτωσή μας.

Οικονομικοί πόροι

Ωφελούμαστε από δράσεις κρατικών ενισχύσεων για να χρηματοδοτήσουμε την εσωτερική μας λειτουργία Έρευνας & Ανάπτυξης και να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας.