Λογότυπο του ΕΤΠΑ

Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίάς

Η ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΤΑΞΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΑΣ Ο.Ε που εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε στη Δράση "Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Κεντρικής Μακεδονίας".

Η Δράση είχε ως στόχο την ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της αγοράς καινοτόμων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών μεταφοράς τεχνογνωσίας από αναγνωρισμένους θεσμικά Φορείς καινοτομίας, για:

  • την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων/ υπηρεσιών,
  • την ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής ή λειτουργίας και
  • τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης ήταν 10.000 Ευρώ, εκ των οποίων η Δημόσια Δαπάνη ανήλθε σε 10.000 Ευρώ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση αφορά την εκπόνηση Σχεδίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη πλατφόρμας συγκέντρωσης (fusion), οπτικοποίησης (visualisation) μεγάλου όγκου προ-επεξεργασμένων δεδομένων και διάθεσής τους μέσω διαδικτύου με τη μορφή dashboard. Το φυσικό αντικείμενο του προτεινόμενου σχεδίου συνίσταται στο σχεδιασμό ενός πρωτοτύπου για τη διαδικτυακή υπηρεσία InnSysDataDashboard στη βάση σαφώς ορισμένων τεχνικών προδιαγραφών και σεναρίων χρήσης. Το αποτέλεσμα του προτεινόμενου σχεδίου συμπληρώνει και βελτιώνει δραστικά μία ήδη υπάρχουσα υπηρεσία της επιχείρησης που είναι αποτέλεσμα εσωτερικής Ε&Α από το 2011 μέχρι σήμερα και έχει σημειώσει σημαντική εμπορική επιτυχία στην Ελλάδα και το εξωτερικό επηρεάζοντας άμεσα και έμμεσα πάνω από το 50% του κύκλου εργασιών της.

Η Πράξη ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2021.

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

  • ανάπτυξη συνεργασίας με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς
  • απόκτηση σημαντικής τεχνογνωσίας
  • ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλότερης ποιότητας