Υπηρεσίες

Οι δραστηριότητές μας για δημιουργία αξίας θεμελιώνονται στις Ικανότητές μας και χωρίζονται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες: Σχεδιασμός Συστημάτων, Υλοποίηση και Ολοκλήρωση Συστημάτων, Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργων και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.

Έχουμε εξειδικευτεί, μέσω της προηγούμενης έκθεσής μας σε έργα, σε αρκετές δραστηριότητες που θα οδηγούσαν τους πελάτες μας σε σπατάλη πόρων αν εκτελούταν με ίδια μέσα. Έχουμε επίσης συσσωρεύσει σημαντική γνώση που μπορεί να δημιουργήσει αξία για τους πελάτες μας, αν μοιραστεί. Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες στοχεύουν στη γεφύρωση των αναγκών των πελατών μας με τις δικές μας ικανότητες με χαμηλότερο συνολικό κόστος και μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Οι τυπικές περιπτώσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών περιλαμβάνουν:

  • εξαγωγή συμπερασμάτων προς τον πελάτη ύστερα από συλλογή και ανάλυση δεδομένων,
  • εξαγωγή διάγνωσης που μπορεί να οδηγήσει σε αναδιατύπωση ενός προβλήματος,
  • ανάλυση επιλογών και διατύπωση συστάσεων για μελλοντικές ενέργειες, και
  • επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων ενός πελάτη.

Οι τομείς συμβουλευτικών υπηρεσιών στους οποίους έχουμε σημαντική εμπειρία περιλαμβάνουν:

Data Analysis

Smart Specialisation

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός για Οργανισμούς Έντασης Γνώσης

Ανάλυση δεδομένων

Σχεδιασμός Αναπτυξιακών Πολιτικών

Συνδυάζοντας τις ικανότητές μας στα πεδία της Διαχείρισης Καινοτομίας και Στρατηγικού Σχεδιασμού υποστηρίζουμε ακαδημαϊκούς τεχνοβλαστούς και νέες επιχειρήσεις έντασης γνώσης να αναπτύξουν, να δοκιμάσουν και να εκτελέσουν επιχειρηματικά μοντέλα που στοχεύουν στη δημιουργία αξίας και στη μεγιστοποίηση του μεριδίου αυτής που καρπώνονται.

Έχουμε συνεργαστεί με διακεκριμένους επιστήμονες, ερευνητές και επιχειρηματίες και τους βοηθήσαμε να μετασχηματίσουν την πνευματική τους ιδιοκτησία σε επικερδείς επιχειρηματικές δραστηριότητες αναλύοντας τη δυναμική αλυσίδων αξίας, αναγνωρίζοντας κρίσιμες απαιτήσεις σε συμπληρωματικά πάγια και διαμορφώνοντας κατάλληλα επιχειρηματικά μοντέλα.

Αν και το περιβάλλον είναι πάντα διαφορετικό, οι κανόνες για να κερδίσει κάποιος από την καινοτομία είναι οι ίδιοι: το χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει πάνω από 10 τέτοιες επιχειρήσεις σε διαφορετικούς κλάδους όπως η ανοσολογία, το περιβάλλον, η τεχνολογία τροφίμων και τα φωτοβολταϊκά.

Είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε τεράστιους όγκους δεδομένων για να βγάλουμε χρήσιμη πληροφορία για τους πελάτες μας.

Λόγω του ακαδημαϊκού μας υπόβαθρου γνωρίζουμε στατιστική, ανάλυση χρονοσειρών, προβλέψη και στατιστική επεξεργασία σημάτων. Διαθέτουμε το απαραίτητο επιστημονικό λογισμικό για να αναλύουμε τα δεδομένα και πολύ πρόσφατα έχουμε αναπτύξει εξειδικευμένο λογισμικό για την ανάλυση σχέσεων μεταξύ των δεδομένων, όπως π.χ. τα κοινωνικά δίκτυα.

Οι πελάτες μας έχουν αξιοποιήσει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες μας σε ευρεία κλίμακα εφαρμογών, από βελτιστοποίηση των αποθεμάτων τους με χρήση προηγμένων τεχνικών πρόβλεψης έως αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.

Η υπηρεσία Innovatia Systems Science Profile που διαθέτουμε από το 2010 είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των ικανοτήτων μας στο πεδίο αυτό.

Συνδυάζοντας τις ικανότητές μας στα πεδία της Διαχείρισης Καινοτομίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού και της Ανάλυσης Δεδομένων υποστηρίζουμε δημόσιους φορείς ώστε να σχεδιάσουν τεκμηριωμένες, εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές αναπτυξιακές πολιτικές.

Από το 2013 μέχρι σήμερα έχουμε συνεισφέρει ενεργά στη διαμόρφωση περιφερειακών στρατηγικών καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) σε τρεις ελληνικές και δύο ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Έχουμε επίσης συνεισφέρει ενεργά στο σχεδιασμό δύο Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 όσον αφορά στην έξυπνη ανάπτυξη.