Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων

Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων

Χτίζοντας στο ισχυρό υπόβαθρο που διαθέτουμε σε θέματα διαχείρισης έργων, προσφέρουμε αντίστοιχες υπηρεσίες για όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός έργου, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των πελατών μας. Εγγυόμαστε μια ανεξάρτητη, ανεπηρέαστη και οδηγούμενη από δεδομένα προοπτική κατά τον αρχικό σχεδιασμό των έργων που βοηθά τους πελάτες μας να αποφύγουν τα αρνητικά αποτελέσματα των υπεραισιόδοξων προκαταλήψεων (optimism bias) και της περιορισμένης στρατηγικής ευθυγράμμισης με τις ανάγκες του κάθε οργανισμού (strategic misinterpretation) και συνεισφέρουμε τις σχεδιαστικές και εκτελεστικές μας ικανότητες σε μεταγενέστερα στάδια.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε για κάθε στάδιο του κύκλου ζωής κάθε έργου περιλαμβάνουν:

  • Υπηρεσίες κατά τη σύλληψη του έργου: Η εμπειρία μας υποδεικνύει ότι η ποιότητα των αποτελεσμάτων σ' αυτό το στάδιο του κύκλου ζωής ενός έργου έχει σημαντική επίπτωση στην τελική του επιτυχία δεδομένου ότι συγκεκριμένοι, εγγενείς σε κάθε οργανισμό, παράγοντες τείνουν να οδηγούν στην υπερεκτίμηση της ωφέλειας του έργου και στην υποεκτίμηση του κόστους και των κινδύνων. Προσφέρουμε αντικειμενική κρίση ως προς την ωφέλεια, το κόστος και τους κινδύνους και υποστηρίζουμε τους πελάτες μας να σχεδιάσουν τη βέλτιστη προσέγγιση, να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν τους κινδύνους και να προγραμματίσουν τους απαιτούμενους πόρους για το έργο.
  • Υπηρεσίες κατά την έναρξη του έργου: Σ' αυτή τη φάση υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στην αναλυτική τεκμηρίωση της μεθοδολογίας διοίκησης, παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου, των παραδοτέων του, του χρονοδιαγράμματος και της στελέχωσής του.
  • Υπηρεσίες εκτέλεσης του έργου: Το εύρος των υπηρεσιών μας κατά την εκτέλεση ενός έργου εξαρτάται από τον τύπο της εμπλοκής μας. Σε περιπτώσεις που αναλαμβάνουμε τη διαχείριση του έργου στελεχώνουμε τις θέσεις του Υπεύθυνου Έργου και του Υπεύθυνου Διασφάλισης Ποιότητας, ενώ αν απαιτείται, οργανώνουμε και λειτουργούμε το Γραφείο Έργου. Σε άλλες περιπτώσεις, υποστηρίζουμε τη διοίκηση του έργου στην αξιολόγηση της προόδου του και στην επαλήθευση των παραδοτέων του.
  • Υπηρεσίες κλεισίματος του έργου: Για έργα στα οποία δεν έχουμε αναλάβει τη διαχείρισή τους υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στην εκπόνηση των τελικών αναφορών, συμπεριλαμβανομένου και του οικονομικού απολογισμού. Υποστηρίζουμε επίσης τους πελάτες μας κατά τη διάρκεια εξωτερικών ελέγχων ή για τους σκοπούς της εξωτερικής αξιολόγησης.