Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συστημάτων

Σχεδιασμός Συστημάτων

Ο όρος "σύστημα" έχει διττή ερμηνεία. Η πρώτη, ως ένα σύνολο αρχών σύμφωνα με το οποίο εκτελείται μία δραστηριότητα, ένα οργανωμένο σχήμα ή μέθοδος. Η δεύτερη, ως μία ομάδα διασυνδεδεμένων τμημάτων που συνιστούν ένα περίπλοκο σύνολο. Είμαστε συστηματικοί στο σχεδιασμό συστημάτων που δημιουργούν αξία για τους πελάτες μας αξιοποιώντας τις γνώσεις μας, την εμπειρία μας και τις κατάλληλες, κατά περίπτωση μεθοδολογίες. Στην κατηγορία Σχεδιασμού Συστημάτων έχουμε να επιδείξουμε δύο τομείς εξειδίκευσης:

Σχεδιασμός Συστημάτων Μέτρησης Επιδόσεων / Συστημάτων Διοίκησης Βάσει Στόχων (Performance Management Systems)

Αξιοποιώντας τη γνώση που διαθέτουμε για τη Στρατηγική Διοίκηση, σχεδιάζουμε συστήματα Μέτρησης των Επιδόσεων με βάση τη μεθοδολογία Balanced Scorecard για να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες οργανισμών να παρακολουθήσουν την εκτέλεση της στρατηγικής τους μέσω των δραστηριοτήτων του προσωπικού τους και να ελέγξουν τις συνέπειες που προκύπτουν απ' τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Συνεργαζόμαστε με οργανισμούς ως προς τη μετάφραση του οράματός τους σε επιχειρησιακούς στόχους και τη σύνδεση με τις επιδόσεις των στελεχών τους, τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, την υιοθέτηση και την παρακολούθηση βασικών δεικτών επιδόσεων και την εμπέδωση βρόχων ανάδρασης για την περιοδική αναπροσαρμογή της στρατηγικής τους βάσει των επιδόσεών τους. Έχουμε σχεδιάσει αντίστοιχα συστήματα για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς καθώς επίσης και για μεσοπρόθεσμα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Έχουμε επίσης συνεισφέρει, συνεργαζόμενοι με το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην ανάπτυξη μίας on-line εκπαιδευτικής ενότητας με θέμα την παρακολούθηση στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν εδώ.

Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

Εφαρμόζουμε μία συστηματική προσέγγιση για την αποτύπωση των λειτουργικών προδιαγραφών πληροφοριακών συστημάτων και την προετοιμασία, εφόσον απαιτείται, τευχών διακήρυξης που λαμβάνουν υπόψη όλες τις απαραίτητες φάσεις και ενέργειες για την ολοκλήρωση ενός πληροφοριακού συστήματος στο περιβάλλον λειτουργίας κάποιου οργανισμού. Αξιοποιούμε τις βέλτιστες πρακτικές που περιγράφονται στη μεθοδολογία ITIL έκδοση 3 ως οδηγό και τα αντίστοιχα πρότυπα Μηχανικής Λογισμικού του IEEE για να προσδιορίσουμε τι και πως πρέπει να γίνει σε κάθε φάση, και πως θα επιβεβαιωθεί η ορθή εκτέλεση. Παρέχουμε επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες προς οργανισμούς για την εφαρμογή της μεθοδολογίας ITIL v3 στις Διευθύνσεις Πληροφορικής τους.

Έχουμε σχεδιάσει σημαντικά έργα μεγάλης κλίμακας όπως το Σύστημα Διαχείρισης των ΚΕΠ (eKEP), τα ΟΠΣ των Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και Ισότητας και το ΟΠΣ της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου.